Standardowe Warunki Gwarancji

SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że dostarczone produkty nie posiadają wad materiałowych lub produkcyjnych. Wszystkie produkty SPRZEDAJĄCEGO objęte są 12 miesięczną gwarancją, chyba że pisemnie stwierdzono inaczej. 
TOWAR dostarczany przez SPRZEDAWCĘ nie jest objęty rękojmią. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie, jeśli KUPUJĄCY :

  • przewoził, przechowywał, przeładowywał i stosował PRODUKTY zgodnie ze wszystkimi informacjami przekazanymi KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO oraz ogólnie przyjętymi standardami. 
  • w przypadku  wystąpienia wady, złożył reklamację i uzyskał numer RMA (formularz RMA dostępny na stronie www.matt.pl) , która dokumentuje zgłaszaną wadę lub uszkodzenie TOWARÓW. Zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 10 dni od dnia, w którym KUPUJĄCY po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie, 
  • umożliwił  SPRZEDAJĄCEMU należyte zbadanie reklamowanych TOWARÓW i ew. warunków w których były używane, 
  • wypełnił swe obowiązki wynikające z zawartej umowy, w tym dokonał terminowej zapłaty 
  • zaprzestał używania PRODUKTÓW z chwilą gdy wykrył lub mógł wykryć ich wadliwość. 

Gwarancja nie obejmuje PRODUKTÓW lub ich części, których usterka, wada lub niesprawność została wywołana: naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, jak baterie, kable, złącza, bezpieczniki itp. bądź przyczynami, takimi jak: zalanie cieczą, działaniem par, gazów nieobojętnych lub wilgoci, szokiem termicznym, niszczącą siłą mechaniczną, przepięciem w sieci, wyładowaniem atmosferycznym bądź przeciążeniem. SPRZEDAJĄCY nie odpowiada również za wady powstałe w wyniku ingerencji w konstrukcję produktu, o czym świadczy np.: zerwanie plomb gwarancyjnych. 
Gdyby TOWAR okazał się wadliwy SPRZEDAJĄCY ma 14 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia tego TOWARU do SPRZEDAJĄCEGO, na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez KUPUJĄCEGO reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacja zostaje uznana na korzyść KUPUJĄCEGO. Sposób usunięcia wady lub uszkodzenia (naprawa / wymiana na produkt o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych / zwrot zapłaty) należy do SPRZEDAJĄCEGO. TOWAR zgłoszony jako reklamacja dostarczony winien być w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem i oznaczony nadanym numerem RMA. Przesyłki bez numeru RMA nie będą przyjmowane. SPRZEDAJĄCY odbierze reklamowany TOWAR kurierem na swój koszt. Obowiązkiem KUPUJĄCEGO jest podanie preferowanych godzin odbioru przesyłki dla kuriera.
Jeśli reklamowany TOWAR okaże się sprawny, lub nie podlegający gwarancji, KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia: kosztów sprawdzenia i/lub naprawy TOWARU, oraz kosztów transportu w obie strony według aktualnego cennika SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJACY nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane z reklamowanym TOWAREM. 
Koszty i ryzyko transportu reklamowanego TOWARU do siedziby SPRZEDAWCY ponosi KUPUJĄCY. W przypadku uznania reklamacji, SPRZEDAJĄCY zwróci koszty transportu towaru, przelewem na wskazany przez KUPUJĄCEGO, według stawki za najtańszy środek.
Jeżeli reklamacja dotyczy większej liczby PRODUKTÓW, muszą one zostać dostarczone jednym transportem. Szczegóły dotyczące przesyłki takie jak np. ustalenie kuriera, sposobu i terminu przesyłki muszą być każdorazowo uzgodnione ze SPRZEDAJĄCYM. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu. 
Przesyłki na koszt SPRZEDAWCY nie są przyjmowane. 
KUPUJĄCY działający jako dystrybutor poza granicami Polski, jest zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną klienta w swoim regionie. Z tego tytułu, , otrzymuje rabat ( oznaczony jako ?LC? na fakturze) przy zakupie TOWARU.

* KUPUJĄCY zobligowany jest także do zaakceptowania warunków gwarancji na poszczególne PRODUKTY , o ile SPRZEDAJĄCY wystawił do nich indywidualne karty gwarancyjne.

Wersja dokumentu: v1.4