Standardowe Warunki Dostawy

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

Niniejsze Standardowe Warunki Dostaw (S.W.D.), stanowią integralną część oferty firmy MATT R.P. Trączyńscy Sp.J. zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM, dla nabywającego TOWARY (PRODUKTY lub USŁUGI) zwanego dalej KUPUJĄCYM.

S.W.D. dotyczą wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie to inaczej ustalone i zaakceptowane na piśmie przez SPRZEDAJĄCEGO.

POPRZEZ ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA U SPRZEDAJĄCEGO NA TOWARY-USŁUGI, KUPUJĄCY AKCEPTUJE  S.W.D. W CAŁOŚCI I BEZ MODYFIKACJI.

SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują żadne warunki zakupu lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO, sprzeczne z niniejszymi warunkami, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec takich warunków.

S.W.D. dołączane są do oferty dla KUPUJĄCEGO lub Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Z S.W.D. można zapoznać się także u SPRZEDAJACEGO lub pobrać z jego strony internetowej www.matt.pl

KUPUJĄCY nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych S.W.D.

 

OFERTY -CENNIKI- CENY :

Oferty składane przez SPRZEDAJĄCEGO na TOWARY obowiązują przez okres 30 dni od daty wystawienia. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku, gdy KUPUJĄCY nie przyjmie oferty bezwarunkowo, składając w ciągu 30 dni zamówienie pisemne.

Zamówienia złożone w odpowiedzi na ofertę, muszą być ostatecznie zaakceptowane przez  SPRZEDAJĄCEGO.

Ustne oferty nie są wiążące. Oferta może zostać unieważniona przez SPRZEDAJĄCEGO. Za powiadomienie o unieważnieniu oferty uważa się wysłanie email lub listu.

Cenami obowiązującymi, są ceny zawarte w cennikach SPRZEDAJĄCEGO w dniu zawarcia umowy, o ile inaczej nie ustalono na piśmie.

Ceny nie obejmują podatków i ceł, załadunku i dostawy, oraz dotyczą standardowego opakowania SPRZEDAJĄCEGO. Ceny nie obejmują palet, skrzyń kratowych i innych opakowań na towary pakowane zbiorczo.

Ceny oparte są na aktualnych kosztach materiałów, surowców, magazynowania, transportu i przelicznikach kursów walut. W przypadku wzrostu powyżej pięciu procent (5%) w zakresie wyżej wymienionych czynników cenowych, w okresie pomiędzy zawarciem umowy a terminem faktycznej dostawy, SPRZEDAJĄCY ma prawo i KUPUJĄCY ma obowiązek renegocjowania w dobrej wierze ceny TOWARU, który jeszcze nie został wysłany. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, SPRZEDAJĄCY ma prawo do anulowania umowy bez żadnej odpowiedzialności.

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto (bez podatku VAT) w magazynie SPRZEDAJĄCEGO (loco magazyn SPRZEDAJĄCEGO).

Aktualny cennik jest zawsze dostępny w Dziale Handlowym SPRZEDAJĄCEGO.

 

ZAMÓWIENIA :

KUPUJĄCY zobowiązany jest doręczyć SPRZEDAJĄCEMU zamówienie na dostawę TOWARU:

 • listownie, emailem, poprzez sklep internetowy
 • telefonicznie bądź ustnie (zamówienia te są odnotowywane na odpowiednich formularzach SPRZEDAJĄCEGO).

Zamówienie w rozumieniu niniejszych S.W.D. stanowi złożenie przez KUPUJĄCEGO oferty zawarcia umowy na dostawę TOWARÓW.

Zamówienie jest dla SPRZEDAJĄCEGO wiążące, wyłącznie jeśli potwierdzi jego przyjęcie na piśmie, bądź jeśli dostarczy zamówione TOWARY KUPUJĄCEMU.

Pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO, doręczone listownie, emailem, poprzez sklep internetowy KUPUJĄCEMU, jest równoznaczne z zawarciem przez strony umowy na dostawę.

SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że KUPUJĄCY nie zapłaci całej należności w umówionym terminie, w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku KUPUJĄCEGO.

Zamówienie powinno bezwzględnie zawierać:

 • dane KUPUJACEGO,
 • nazwę i kod towaru lub usługi,
 • ilość,
 • pożądany termin realizacji zamówienia,
 • oczekiwaną bądź ustaloną formę płatności,
 • pożądane miejsce dostawy i wskazanie przewoźnika,
 • podpis upoważnionej osoby składającej zamówienie i sposób kontaktu z nią

W ciągu trzech (3) dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia, wystawiane jest Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia, o ile nie są wymagane dodatkowe ustalenia między stronami (np. dostarczenie przez KUPUJĄCEGO wszystkich wymaganych dokumentów). Potwierdzenie przesyłane w formie elektronicznej (na adres mailowy wskazany przez KUPUJĄCEGO). 

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w zamówieniu, SPRZEDAJĄCY uważać będzie za zaakceptowane przez KUPUJĄCEGO, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.

Przyjęcie zamówienia nie wiąże SPRZEDAWCY w sytuacji, gdy łączne zobowiązania KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAWCY przekroczyły kwotę kredytu ewentualnie przyznanego KUPUJĄCEMU przez SPRZEDWAWCĘ, albo gdyby KUPUJĄCY opóźniał się z zapłatą na rzecz SPRZEDAWCY jakichkolwiek należności.

 

DOSTAWY :

KUPUJĄCY jest powiadamiany pisemnie (e-mailem, listem) o wystawieniu PRODUKTÓW do odbioru.

Zamówienie jest anulowane automatycznie jeżeli KUPUJĄCY nie odbierze towaru w ciągu 10 dni roboczych od wysłania takiego powiadomienia. KUPUJĄCY zobowiązany jest wówczas opłacić wszelkie koszty poniesione przez SPRZEDAJĄCEGO z powodu nie odebrania dostawy przez KUPUJĄCEGO

Wysyłki towaru od SPRZEDAJĄCEGO odbywają się na zasadzie EXW (loco fabryka) chyba że ustalono inaczej na piśmie. Ryzyko utraty towaru oraz odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie towaru przechodzą ze SPRZEDAJĄCEGO na KUPUJĄCEGO w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, do wysłania dla KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY pokryje wszelkie koszty SPRZEDAJĄCEGO poniesione na: ubezpieczenie, transport, podatki, cło i wszelkie inne poniesione wydatki na licencje lub zaświadczenia wymagane w porcie załadunku i miejscu docelowym. KUPUJĄCY ma obowiązek wskazania SPRZEDAJĄCEMU przewoźnika TOWARÓW, najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem dostawy. W przypadku braku takiego wskazania, SPRZEDAJĄCY może sam dokonać wyboru przewoźnika.

KUPUJĄCY ma obowiązek dokładnego sprawdzenia TOWARÓW z chwilą ich dostarczenia. KUPUJĄCY zobowiązany jest powiadomić  pisemnie SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 7 dni od dnia dostawy o utracie, uszkodzeniach, brakach ilościowych lub niezgodności z normami dostarczonych TOWARÓW. W przypadku, gdy KUPUJĄCY nie otrzyma TOWARÓW w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany jest on powiadomić SPRZEDAJĄCEGO w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu dostawy. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, a KUPUJĄCY zrzeka się jakichkolwiek praw do odszkodowania na mocy niniejszego postanowienia, jeśli informacje przekazane przez KUPUJĄCEGO nie są wystarczające, by umożliwić SPRZEDAJĄCEMU wystąpienie z uzasadnionym roszczeniem wobec przewoźnika PRODUKTÓW z tytułu ich utraty, uszkodzenia lub braków ilościowych.

Brak pisemnego powiadomienia o odrzuceniu TOWARU niezgodnego z normami lub zgłoszenia błędu, braku czy defektu w ciągu 7 dni roboczych będzie uznany za akceptację zgodności z zamówieniem oraz zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń. W przypadku niezgodności produktu z normami, KUPUJĄCY nie obciąży SPRZEDAJĄCEGO żadnymi powstałymi kosztami bez autoryzacji SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY zwolniony jest z obowiązku dostarczenia PRODUKTÓW w określonym terminie i może przesunąć termin dostawy lub odstąpić od zamówienia, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą SPRZEDAJĄCEGO (siła wyższa).

 

WARUNKI PŁATNOŚCI :

Wszystkie zamówienia realizowane są wyłącznie po pełnej przedpłacie lub płatności gotówką przy odbiorze towaru z magazynu SPRZEDAWCY.

Zamówienia z odroczoną płatnością mogą być zrealizowane, o ile KUPUJĄCY posiada przydzielony kredyt u SPRZEDAJĄCEGO. Suma kredytu oraz warunki płatności mogą zostać zmienione, lub  kredyt wycofany w każdym momencie z każdego powodu. Jeżeli bieżące lub poprzednie płatności nie zostały uregulowane w terminie, zostaną nałożone odsetki w wysokości ustawowej od niezapłaconej kwoty za każdy miesiąc, lub najwyższe odsetki dozwolone prawnie, aż do momentu spłacenia pełnej należności.

PRODUKTY pozostają własnością SPRZEDAJĄCEGO do czasu otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO pełnej zapłaty, niezależnie od tego, czy PRODUKTY zostaną dostarczone KUPUJĄCEMU. Jeśli KUPUJĄCY sprzeda PRODUKTY osobie trzeciej zanim SPRZEDAJĄCY otrzyma pełną zapłatę, przychody ze sprzedaży w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na zapłatę wszelkich kwot należnych SPRZEDAJĄCEMU. Jeśli KUPUJĄCY nie zapłacił

pełnej ceny kupna, bądź jeśli przeciwko KUPUJĄCEMU zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe. SPRZEDAJĄCY lub jego przedstawiciel ma prawo odebrać lub odsprzedać PRODUKTY oraz wejść do siedziby KUPUJĄCEGO, przy czym nie ma to wpływu na jego inne prawa.

Zgłoszenie przez KUPUJĄCEGO ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.  

 

GWARANCJA*:

SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że dostarczone produkty nie posiadają wad materiałowych lub produkcyjnych.

Wszystkie produkty SPRZEDAJĄCEGO objęte są 12 miesięczną gwarancją, chyba że pisemnie stwierdzono inaczej.

TOWAR dostarczany przez SPRZEDAWCĘ nie jest objęty rękojmią.

SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie, jeśli KUPUJĄCY :

 • przewoził, przechowywał, przeładowywał i stosował PRODUKTY zgodnie ze wszystkimi informacjami przekazanymi KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO oraz ogólnie przyjętymi standardami.
 • w przypadku wystąpienia wady, złożył reklamację i uzyskał numer RMA (formularz RMA dostępny na stronie matt.pl), która dokumentuje zgłaszaną wadę lub uszkodzenie TOWARÓW. Zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 10 dni od dnia, w którym KUPUJĄCY po raz pierwszy stwierdził lub mógł stwierdzić wadę lub uszkodzenie,
 • umożliwił SPRZEDAJĄCEMU należyte zbadanie reklamowanych TOWARÓW i ew. warunków w których były używane,
 • wypełnił swe obowiązki wynikające z zawartej umowy, w tym dokonał terminowej zapłaty
 • zaprzestał używania PRODUKTÓW z chwilą gdy wykrył lub mógł wykryć ich wadliwość.

Gwarancja nie obejmuje PRODUKTÓW lub ich części, których usterka, wada lub niesprawność została wywołana: naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, jak baterie, kable, złącza, bezpieczniki itp. bądź przyczynami, takimi jak: zalanie cieczą, działaniem par, gazów nieobojętnych lub wilgoci, szokiem termicznym, niszczącą siłą mechaniczną, przepięciem w sieci, wyładowaniem atmosferycznym bądź przeciążeniem. SPRZEDAJĄCY nie odpowiada również za wady powstałe w wyniku ingerencji w konstrukcję produktu, o czym świadczy np.: zerwanie plomb gwarancyjnych.

Gdyby TOWAR okazał się wadliwy SPRZEDAJĄCY ma 14 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia tego TOWARU do SPRZEDAJĄCEGO, na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez KUPUJĄCEGO reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacja zostaje uznana na korzyść KUPUJĄCEGO. Sposób usunięcia wady lub uszkodzenia (naprawa / wymiana  na produkt o takich samych lub zbliżonych parametrach technicznych / zwrot zapłaty) należy do SPRZEDAJĄCEGO. TOWAR zgłoszony jako reklamacja dostarczony winien być w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem i oznaczony nadanym numerem RMA. Przesyłki bez numeru RMA nie będą przyjmowane. SPRZEDAJĄCY odbierze reklamowany TOWAR kurierem na swój koszt. Obowiązkiem KUPUJĄCEGO jest podanie preferowanych godzin odbioru przesyłki dla kuriera

Jeśli reklamowany TOWAR okaże się sprawny, lub nie podlegający gwarancji, KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia: kosztów sprawdzenia i/lub naprawy TOWARU, oraz kosztów transportu w obie strony według aktualnego cennika SPRZEDAJĄCEGO. SPRZEDAJACY nie ponosi odpowiedzialności  za dane przekazane z reklamowanym TOWAREM.

Jeżeli reklamacja dotyczy większej liczby PRODUKTÓW, muszą one zostać dostarczone jednym transportem. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu.

KUPUJĄCY, sprzedający produkty MATT poza granicami Polski, jest zobligowany do przetłumaczenia dokumentacji technicznej, instrukcji, gwarancji itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną klienta w swoim regionie. Z tego tytułu, otrzymuje rabat (oznaczony jako „LC” na fakturze) przy zakupie TOWARU.

 

* KUPUJĄCY zobligowany jest także do zaakceptowania warunków gwarancji na poszczególne PRODUKTY, o ile SPRZEDAJĄCY wystawił do nich indywidualne karty gwarancyjne.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZALNOŚCI :

Gwarancja dotyczy samego PRODUKTU i nie rozciąga się na współpracujące z tym PRODUKTEM inne urządzenia, podzespoły lub oprogramowanie. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne szkody, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia bądź braku możliwości użycia PRODUKTU, nawet jeśli KUPUJĄCY nie został uprzedzony o możliwości powstania takich szkód. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego produktu do określonego celu.

Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy KUPUJĄCY zaakceptuje produkt. W żadnym z przypadków odpowiedzialność SPRZEDAWCY względem KUPUJĄCEGO na podstawie postanowień niniejszej umowy, nie przekroczy sumy, jaką uiścił on za PRODUKT lub licencję na korzystanie z niego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych S.W.D. nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych S.W.D.

INCOTERMS 2010 uważa się za integralną część niniejszych Ogólnych Warunków, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami S.W.D.

Niniejsze S.W.D.  podlegają prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad ewentualnymi sporami ma Sąd Powszechny właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.

 

DODATKOWE WARUNKI, ZGODY, REZYGNACJE, ZMIANY LUB MODYFIKACJE NIE BĘDĄ PRAWOMOCNE, CHYBA ŻE PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY NA PIŚMIE I PODPISANE PRZEZ OBIE STRONY.

Wersja dokumentu: v1.6