Prawo

 

TACHOGRAFY CYFROWE - INTERPRETACJA PRZEPISÓW

1
 • Pismo przewodnie Ministerstwa Infrastruktury dotyczące przewodnika opublikowanego przez DG MOVE (29.06.2018) więcej
2
 • Interpretacja MATT przewodnika dotyczącego wymiany części składowych tachografów opublikowanego przez DG MOVE (10.04.2018) więcej
3
 • Przewodnik dotyczący wymiany części składowych tachografów opublikowany przez DG MOVE (16.03.2018): Oryginał (EN), Tłumaczenie (PL)
4
 • Dokument z podziałem tachografów i przetworników na wersje przygotowany przez firmę MATT więcej
5
 • Stanowisko Głównego Urzędu Miar w sprawie wymiany elementów składowych instalacji urządzenia rejestrującego (11.09.2015) więcej
6
 • Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie wymiany elementów składowych instalacji urządzenia rejestrującego (01.10.2015) więcej
7
 • Zapytanie do Głównego Urzędu Miar o możliwość ponownej interpretacji przepisów dotyczących doboru elementów składowych tachografu cyfrowego w przypadku wymiany części jego instalacji w pojazdach (01.10.2015) więcej
8
 • Odpowiedź Głównego Urzędu Miar w sprawie wymiany elementów składowych instalacji urządzenia rejestrującego (18.12.2015) więcej
9
 • Pismo do GUM c.d. z wnioskiem o poinformowanie służb kontrolnych o oczekiwaniu na rekomendacje Komisji Europejskiej (05.01.2016) wraz z odpowiedzą GUM (26.01.2016) więcej
10
 • Projekt Ustawy o Tachografach (14.04.2017) więcej

 

TACHOGRAFY ANALOGOWE - INTERPRETACJA PRZEPISÓW

1
 • Zapytanie do Biura Metrologii Prawnej GUM w sprawie okresowego sprawdzania tachografów 1311 i 1314 po 01.03.2016 (10.02.2016):

Zgodnie z rozporządzeniem 165/2014, tachografy te nie spełniają poniższych wymagań:
- nie rejestrują odłączenia zasilania i przetwornika [ ZAŁ. I, rozdz..III a) pkt.1.3 ],
- nie rejestrują w sposób automatyczny okresu prowadzenia pojazdu [ ZAŁ.  I, rozdz.III c)  pkt 4.1 ],

2
 • Okresowe sprawdzanie tachografów 1311 i 1314 po 01.03.2016 - stanowisko GUM (10.10.2016) więcej
3
 • Okresowe sprawdzanie tachografów 1311 i 1314 po 01.03.2016 - komunikat GUM (21.02.2017) więcej

 

PRAWO UNIJNE

1
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 2016/130 z dnia 1 lutego 2016 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym więcej
2
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym więcej
3
 • Przygotowana przez nas ulotka w skrócie przedstawia najważniejsze postanowienia ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenia Rady nr 3820/85 więcej
4
 • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 więcej
5
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym więcej
6
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/05 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego więcej
7
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym więcej
8
 • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym wraz z wszystkimi uaktualnieniami więcej

 

PRAWO POLSKIE

1
 • Projekt ustawy z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw więcej
2
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych. (Dz. U. Nr 33, poz. 295) więcej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29.03.2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych więcej
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. (Dz.U. Nr 180, poz. 1494) więcej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań. (Dz. U. Nr 11, poz. 99) więcej
6
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy. (Dz. U. Nr 229, poz. 2309) więcej
7
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych więcej
8
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz 884) więcej
9
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U.z 2004 r., Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.) więcej
10
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców więcej
11
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. (Dz. U. Nr 8, poz. 96) więcej
12
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki. (Dz. U. Nr 230, poz. 1929) więcej
13
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach. (Dz. U. Nr 155, poz. 1286) więcej
14
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. (Dz. U. Nr 123, poz. 1354) więcej
15
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. (Dz. U. Nr 63, poz. 636) więcej
16
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań. (Dz. U. Nr 127, poz. 1392) więcej
17
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych. (Dz. U. Nr 81, poz. 917) więcej
18
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. Nr 98, poz. 602) więcej
19
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) więcej
20
 • Zasady plombowania systemu tachografu cyfrowego (Pismo z Głównego Urzędu Miar) więcej