Zaświadczenie o niekaralności - GUM przypomina

21-05-2024

W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo od Głównego Urzędu Miar o następującej treści:

"Przypominamy o konieczności spełnienia obowiązków wynikających z art. 31 ust .1 (podpisanie i przesłanie oświadczenia w terminie) oraz art. 32 ust. 1 i 2 (przesłanie zaświadczenia w terminie) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. z 2023 r. poz. 324, 1523). Niespełnienie ww. obowiązków będzie skutkować podjęciem przez Prezesa GUM działań określonych w art. 32 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy (cofnięcie lub zawieszenie certyfikatu technika).
Oświadczenia oraz zaświadczenia należy przesyłać pocztą na adres Prezesa Głównego Urzędu Miar lub poprzez ePuap albo za pośrednictwem systemu Trans Tacho w terminie wskazanym przepisami ww. ustawy o tachografach."